Starkströmsmetoden

Jordtagsmätning med starkströmsmetoden

Direktjordade ställverk i spänningsintervallet 130-400kV möjliggör enkel och selektiv felbortkoppling. Problemet är att jordfelsströmmen ofta är lika stor som kortslutningsströmmen. Jordfelströmmen kan ofta vara 15-40kA. Mindre jordningssystem kan analyseras via trepolmetoden, men för större jordningssystem måste starkströmsmetoden tillämpas

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 måste jordningssystem i direktjordade ställverk över 100kV kontrolleras senast vart 12:e år. Utöver ställverkets jordtagsresistans säkerställs även att steg- och beröringsspänningar kring ställverket underskrider kraven i ELSÄK-FS 2008:1.

En kraftledning mellan två ställverk med ett avstånd av minst 10km tas ur drift under mätningen och används som strömmätledning. Som spänningsmätledning tillämpas ex en telledning, mellanspänningsledning eller annan ledning i regionnätet. Alternativt kan 600m kablage rullas ut som spänningsmätledning till instrumentet. 

Mätningarna utförs med instrumentet Omicron CPC 100 med tilläggsmodulen CP CU1 enligt SS-EN 50522.

Strömmen kan uppgå till ca 10-100A, vilket medför att elsäkerheten är av hög prioritet. Arbetet utförs enligt ESA 14. Om steg- och beröringsspänningar överstiger de krav som anges i ELSÄK-FS 2008:1 ges rekommendationer för hur detta kan åtgärdas. 

Mätningarna resulterar i:

  1. Detaljerat mätprotokoll 
  2. Fotografier över mätförfaranden och resultat
  3. Ställverkets jordtagsimpedans 

Mätningarna utförs av Gustav Lundqvist – Civilingenjör och utbildare med stor erfarenhet inom jordning. Arbetar på konsultbasis som Nivå 3 Jordningsingenjör för Svenska Kraftnät.

Vi använder oss utav modern utrustning från Omicron Energy.