kyrka

Jordtagsmätning av byggnader med åskskydd

Just nu arbetar vi med att förmedla en tjänst specifikt för att mäta jordtag för olika typer av byggnader med åskskydd. Vi har tidigare utfört dessa mätningar men vi planerar att under 2021 öka antalet byggnader vi mäter som en del i kraftdiagnos expansion. Enligt §6 i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år. Vi vill hjälpa fastighetsägare att testa jordtag så de kan säkerställa att inga skador eller material stölder har drabbat jordtaget.

Jordtaget är viktigt för att byggnadens åskskydd mot direkta blixtnedslag ska fungera och avleda energin till omgivande jordmassor.
Jordtaget är även viktigt för att överspänningsskydd ska fungera optimalt.

Vid en mätning av jordtaget änvänder vi oss av intrumentet Omicron Compano 100.
En ström-och en spänningselektrod rullas ut ca 400m i landskapet och flera jordspett parallellkopplas för att ge ökad precision. Enligt SS-EN 50522 måste strömelektrodenha en längd av minst 4,5 gånger jordningssystemets diameter.

Förklaring för en jordtagsmätning av byggnader

För att erhålla byggnadens enskilda jordtagsresistans utan yttre nät så gör vi en selektiv jordtagsmätning. Vi ansluter instrumentet mot byggnadens befintliga åskledare som går ner i jorden och kopplas samman med jordtaget via den skickas en pulserande ström som går ut till yttre nät via anslutande PEN-ledare, kabelskärm eller följelina, detta kan vi mäta och ta fram resistansen för det enskilda jordtaget.