Impedansmätning

Av kraftledningar över 100kV

Impedansmätning

Kraftledningar och kablar med en spänning över 100kV är vanligtvis försedda med impedansmätande reläskydd, dessa används vid både kortslutning och jordfel. Skydden är oberoende av bakomliggande kortslutningseffekt, vilket gör dem lämpade för maskade nät. Vid inställning av impedansmätande reläskydd är det viktigt att ha korrekta värden på kraftledningens impedans, annars kan skydden överräcka eller underräcka. Vilket kan innebära att felfria delar av nätet kopplas bort i händelse av ett fel. Kostnaderna för en felaktig reläinställning kan bli mycket omfattande.

Vi mäter ledningsimpedansen i samtliga slingor mellan L1, L2, L3 och jord via Omicron CPC100+CU1. Mätningen kan antingen genomföras i samband med en jordtagsmätning med starkströmsmetoden, eller som en fristående mätning där kraftledningen tas ur drift under ca 20 minuter. Ledningens verkliga impedans kan avvika ifrån tabellvärden på grund av berg, skruvningsplaner, jordlinor, topplinor, kablar i marken och närbelägna kraftledningar.

Mätningarna resulterar i:

  • Mätprotokoll
  • Fotografier över mätförfaranden och resultat
  • Kraftledningens nollföljdsimpedans och plusföljdsimpedans för aktuella felslingor, k-faktor.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Vi arbetar i linje med ESA 14 och förhåller oss till loka bestämmelser.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med anläggningens jordtag levereras. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög.

Instrumenten vi använder

Mätningarna utförs med instrumentet Omicron CPC100 med tilläggsmodulen CP CU1 enligt SS-EN 50522.

CPC100 är ett modernt instrument framtaget för att vara effektivt och kunna lösa flera olika mätningar. Enheten är lätt och kan flyttas och ställas upp av en person. Detta medför att vi i teamet kan effektivt montera upp instrumentet samt etablera övrig utrustning för att starta mätningarna snabbt. 

CPC100 kör automatiserade testprogram som gör att vi kan köra igång CPC100 och fortsätta med andra mätningar medans den arbetar.

Våra arbetsplaster