Jordtagsmätning

Vid industrier

Jordtagsmätning vid industri

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år.Kontrollmätning ska även utföras efter varje förändring av en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras.

Industriella anläggningar har flera jordtag för lågspänningsställverk och mellanspänningsställverk. Dessa är viktiga för att kunna anbringa arbetsjordning och för att erhålla felbortkoppling vid jordfel.

Vi kontroller jordtagen via Omicron Compano 100, som är en 150V trepolbrygga. Ström och spänningssonderna rullas ut ca 200-500m och flera jordspett drivs ner för att ge hög mätprecision. Mätningarna genomförs med 30 och 70Hz, vilket medför att mätningarna ger 50Hz värdet utan risk för avbrott.

Metoden är lämplig för:

  • Kraftvärmeanläggningar
  • Fjärrvärmeanläggningar
  • Pappersbruk
  • Sågverk
  • Verkstadsindustrin
  • Vattenverk
  • Reningsverk
  • Kemiska industrier.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med anläggningens jordtag levereras. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan strömmen vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med anläggningens jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond och strömsond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt hur mätningen gått till.

Instrumenten vi använder

Compano 100

En selektiv jordtagsmätning gör vi med en Omicron Compano 100. Ett instrument som tillämpar 30 och 70Hz, genomsnittet av detta värde är 50Hz. Detta gör att vi kan undvika störningar. Instrumentet sätts i puls läge och strömmen som går ut till yttre nät via anslutande PEN-ledare, kabelskärm eller följelina mäts via en selektiv tångamperemeter. Därefter beräknas systemets reduktionsfaktor. Denna faktor används sen för att räkna ut mastens enskilda jordtag.

 

Våra arbetsplaster