Jordtagsmätning

Mätning av vindkraftverk

Jordtagsmätning av vindkraftverk
Innan driftsättning

Enligt ELSÄK-FS 2008:1 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras före idrifttagning, resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras

Jordtagsmätning av vindkraftverk
Under drift

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år. Kontrollmätning ska även utföras efter varje förändring av en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras

Jordtagsmätning av vindkraftverk
Innan driftsättning

Enligt ELSÄK-FS 2008:1 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras före driftsättning, resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras. Steg- och beröringsspänningar får inte överstiga 600V vid 3kOhm belastning vid direktjordning och 100V vid impedansjordning för att få tas i drift.

För vindkraftverk innebär detta att varje fundaments enskilda jordtagsresistans, men även steg- och beröringsspänningar i händelse av jordfel i 33kV nätet måste kontrollmätas före driften startas.

Jordtaget är viktigt för att vindkraftverkets åskskydd ska fungera och avleda energin till omgivande jordmassor. Jordtaget är även viktigt för att överspänningsskydd och ventilavledare ska fungera optimalt. Utöver detta måste arbetsjordning kunna anbringas på ett säkert sätt. Sedan tillkommer systemets förmåga att hantera jordfel i kabelnätet och nära vindkraftverkets transformator, detta är viktigt för driftpersonalens säkerhet.

Jordtagsmätning av vindkraftverk
under drift.

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år. Kontrollmätning ska även utföras efter varje förändring av en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras.

Detta kan vi göra medans vindkraftverket är i drift. detta gör att inga onödiga stoptider krävs.

stegspänning

Att kontrollmäta vindkraftverkets jordningssystem med resten av vindkraftparken ansluten mäter parkens resulterande jordtagsresistans, vilket inte avslöjar om det finns brister i det aktuella vindkraftverkets jordningssystem. För att mäta den enskilda jordtagsresistansen med ett vanligt mätsystem krävs ett driftstopp på delar av parken varefter kabelskärmar och följelinor kopplas lös. En selektiv jordtagsmätning medför att den enskilda jordtagsresistansen kan kontrolleras utan ett driftstopp med tillhörande produktionsbortfall.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år. Det ska även kontrolleras före driftsättning, resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras. Steg- och beröringsspänningar behöver också dokumenteras.
 

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med de vindkraftverk som mäts enskilda jordtags impedans levereras. Protokollet innehåller mätvärden, bilder och kartor som dokumentation om hur mätningen har utförts.

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med de vindkraftverk som innefattas av mätningens jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt vilka steg och beröringsspänningar som finns på platsen

Bläddra i galleriet till höger för att se ett exempel på vad ett mätprotokoll innehåller.

Instrumenten vi använder

Compano 100

En selektiv jordtagsmätning gör vi med en Omicron Compano 100. Ett instrument som tillämpar 30 och 70Hz, genomsnittet av detta värde är 50Hz. Detta gör att vi kan undvika störningar. Instrumentet sätts i puls läge och strömmen som går ut till yttre nät via anslutande PEN-ledare, kabelskärm eller följelina mäts via en selektiv tångamperemeter. Därefter beräknas systemets reduktionsfaktor. Denna faktor används sen för att räkna ut mastens enskilda jordtag.

För att mäta och dokumentera steg och beröringsspänningarna används selektivvoltmätaren HGT1 ifrån Omicron Energy.

HGT1

Våra arbetsplaster