Jordtagsmätning

Selektiv jordtagsmätning av telemaster

Selektiv jordtagsmätning

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år.Kontrollmätning ska även utföras efter varje förändring av en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras.

Enligt SS-EN 50522 måste strömelektroden ha ett en längd av minst 4,5 gånger jordningssystemets diameter. En ström- och en spänningselektrod rullas ut ca 500m i landskapet och flera jordspett parallellkopplas för att ge ökad precision.

jordtagsmätning

Den resulterande jordtagsresistansen uppmäts via mätsystemet. Reduktionsfaktorn ger därefter jordningssystemets enskilda jordtagsresistans utan inverkan ifrån yttre nät.  

Jordtaget är viktigt för att mastens åskskydd mot direkta blixtnedslag ska fungera och avleda energin till omgivande jordmassor. Jordtaget är även viktigt för att överspänningsskydd ska fungera optimalt. Jordtaget är också viktigt om telemasten har ett dieselverk, dieselverket ska klara ojämn belastning, felbortkoppling vid flera typer av jordfel, och för att undvika att chassit spänningssätts. Utöver detta måste arbetsjordning kunna anbringas på ett säkert sätt.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med telemastens jordtag levereras. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med telemastens jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt hur mätningen gått till.

Instrumenten vi använder

Compano 100

En selektiv jordtagsmätning gör vi med en Omicron Compano 100. Ett instrument som tillämpar 30 och 70Hz, genomsnittet av detta värde är 50Hz. Detta gör att vi kan undvika störningar. Instrumentet sätts i puls läge och strömmen som går ut till yttre nät via anslutande PEN-ledare, kabelskärm eller följelina mäts via en selektiv tångamperemeter. Därefter beräknas systemets reduktionsfaktor. Denna faktor används sen för att räkna ut mastens enskilda jordtag.

 

Våra arbetsplaster