Specialister på

jordtags-
mätningar

Vi utför jordtagsmätningar av direktjordade ställverk över 100kV, impedansjordade ställverk, vindkraftverk, industrier, kraftledningsstolpar, dieselverk, byggnader och telemaster

Direktjordade ställverk över 100kV, starkströmsmetoden

Vi tar en inkommande kraftledning ur drift och använder ett avlägset ställverk som strömjordtag. Om det inte finns aktivt telenät i området rullar vi ut en spänningssond med en längd av minst 3km och mäter upp ställverkets jordtagsresistans. Vi mäter beröringsspänningar i ställverket och i omgivande lokalnät för att säkerställa att kraven i ELSÄK-FS 2008:1 uppnås. Mätningen genomförs vid nybyggnation, ombyggnation och vart 12.e år i enlighet med ELSÄK-FS 2008:3. Vi använder mätsystemet Omicron CPC100+CU1 och HGT1. Till skillnad mot äldre mätsystem där en motor monteras på en släpvagn använder vi modern kraftelektronik och mäter indirekt vid 50Hz via 30 och 70Hz i enligt SS-EN 50522. Vi har hög erfarenhet av att hantera induktion och kan erbjuda mycket korta avbrottstider genom samövad personal.

Impedansjordade ställverk under 100kV

Mätningen genomförs med Omicron Compano 100, som är en lillebror till starkströmsmetoden. Systemet använder 150V och 170mA, vilket räknas som starkström. Vi rullar ut mätkablage om 400-500m i landskapet och genomför mätningen under drift, i enlighet med SS-EN 50522. Jordtagsimpedansen ges vid 50Hz, genom att systemet använder 30 och 70Hz. Enklare system använder ofta klenspänning och mäter impedansen vid 128Hz, vilket är mindre optimalt då kraftsystemet använder 50Hz. Vi mäter beröringsspänningar i ställverket och i omgivande lokalnät via selektivvoltmetern Omicron HGT1, vilket krävs för att verifiera att ställverket uppnår kraven i ELSÄK-FS 2008:1. Mätningen genomförs vid nybyggnation, ombyggnation och vart 8.e år enligt ELSÄK-FS 2008:3.

Vindkraftverk

Vi genomför jordtagsmätningar av vindkraftfundament via Omicron Compano 100, som använder 150V och 170mA. Mätningarna ger jordtagsresistansen vid 50Hz genom att indirekt mäta via 30 och 70Hz. Vid mätningen går vi ut ca 400m i landskapet med ström- och spänningssonder. Vi kan även mäta steg- och beröringsspänningar vid vindkraftverket. Mätningen genomförs vid nybyggnation och vart 8.e år enligt ELSÄK-FS 2008:3. Genom att använda Rogowski spolar kan vi mäta vindkraftverkets enskilda jordtagsresistans. En klassisk trepolbrygga mäter hela vindkraftparkens jordtagsresistans, men med sondlängder som är till för mindre jordtag. I händelse av ett åsknedslag är vindkraftverkets enskilda jordtagsresistans avgörande, då jordningssystemets effektiva ledningslängd är ca 50m.

Telemaster

Telemaster är på grund av sin höjd föremål för blixtnedslag, vilket riskerar kan skada känslig elektronik. Jordtaget vid botten av telemasten är viktigt för att avleda energin till omgivande jordmassor på ett säkert sätt. Många telemaster har också dieselverk, där jordtaget är viktigt för både skydds- och systemjordning. Om inkommande serviceledning skulle grävas av måste jordtaget säkerställa att anläggningen kan drivas säkert, utan risk för osymmetrisk spänning och spänningssatt skal. På grund av detta ska telemastens jordtag kontrolleras vart 8.e år enligt ELSÄK-FS 2008:3.

Byggnader med åskledare

Byggnader med åskskyddssystem har blixtfångare och nedledare som är beroende av ett väl fungerande jordtag för att säkert avleda blixten till omgivande jordmassor. Jordtaget är även viktigt för att eventuella överspänningsskydd ska fungera optimalt. Jordtaget kontrolleras för att minska risken för brand och skadad elektronik i händelse av ett åsknedslag.

Dieselverk

Dieselverk är försedda med jordtag för att kunna hantera osymmetrisk last, men även för att undvika spänningssättning av chassi och PEN ledare om inkommande kraftmatning skulle grävas av. Jordtaget är därmed både avsett för skydds- och systemjordning och ska mätas selektivt vart 8.e år enligt ELSÄK-FS 2008:3. Vi gör detta via Omicron Compano 100, tillsammans med rogowski spolar som ansätts runt inkommande lågspänningsmatning. Vi slipper därmed koppla bort anslutande matning för att mäta dieselverkets enskilda jordtagsresistans, mätningen genomförs under drift.

Kraftledningsstolpar

Kraftledningsstolpar förses med jordtag av många anledningar. En anledning är att de ska kunna fungera som arbetsjordtag vid arbete utan spänning eller vid arbete på parallella ledningar. Jordtagen ska kontrollmätas före idrifttagning enligt ELSÄK-FS 2008:1, och vart 8.e år enligt ELSÄK-FS 2008:3. Jordtagen är även viktiga för att undvika backöverslag och jordfel i händelse av åskväder. Vi genomför en selektiv jordtagsmätning under drift via mätsystemet Omicron Compano 100.

Industrier

Industrier har ett stort antal mellanspänningstransformatorer, mellanspänningsställverk och lågspänningsställverk med jordtag som ska fungera som skyddsjordning. Dessa ska kontrolleras vart 8.e år enligt ELSÄK-FS 2008:3. Utöver detta kan det finnas generatorer och dieselverk som har egna jordtag. Flera byggnader och skorstenar kan ha jordtag för åskskydd. Vi genomför selektiva jordtagsmätningar via Omicron Compano 100, under drift utan att ni behöver koppla lös anslutande kablage, eller jordlinor.

Förmätning av ställverk över 100kV

Vid ställverk över 100kV behöver jordtagsresistansen vara mycket låg, ofta under 1-3 Ohm. Om ställverket visar sig ha en jordtagsresistans som är ex. 5 Ohm eller högre kan omfattande spänningssättning uppstå i ställverket och i omgivande lokalnät på långa avstånd ifrån ställverket. Om problemen upptäcks vid jordtagsmätningen med starkströmsmetoden kan resultatet bli förseningar i projektet tills att komplementjordning hunnit genomföras. Det blir dessutom ett andra avbrott på en anslutande kraftledning med tillhörande kostnader. Vi genomför förmätningar med Omicron Compano 100, utan att en kraftledning behöver tas ur drift eller vara ansluten till ställverket. Mätningen genomförs genom att vi rullar ut mätkablage om ca 2km i landskapet. Mätningen ger ett relativt exakt värde för ställverkets jordtagsresistans, vilket möjliggör komplementjordning i god tid och utan förseningar för projektet.  

Har du frågor? Kontakta oss

Kontakt