Jordtagsmätning

Selektiv jordtagsmätning av kraftledningsstolpar

Selektiv jordtagsmätning

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år.Kontrollmätning ska även utföras efter varje förändring av en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen. Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras.

Enligt SS-EN 50522 måste strömelektroden ha ett en längd av minst 4,5 gånger jordningssystemets diameter. En ström- och en spänningselektrod rullas ut ca 200m i landskapet och flera jordspett parallellkopplas för att ge ökad precision.

Den resulterande jordtagsresistansen uppmäts via mätsystemet. Reduktionsfaktorn ger därefter jordningssystemets enskilda jordtagsresistans utan inverkan ifrån andra kraftledningsstolpar som anslutna via den ofta spänningssatta topplinan 

Tidigare mätningar dokumenterar ofta den resulterande jordtagsresistansen där jordtaget länkas till jordtag i andra kraftledningsstolpar via topplinor. Denna anslutning kan diskuteras om topplinan är spänningssatt via induktion, det är inte säkert att jordtaget fungerar om en arbetare ska genomföra arbeten på ledningen. Att separera nedledaren för att genomföra en selektiv jordtagsmätning med en vanlig jordtagsbrygga är mycket farlig för teknikern
 

 

Enligt EBR K25:18 rekommenderas en enskild jordtagsresistans av högst 100Ω för djupjordtag och 50Ω för ytjordtag för att arbetsjordning ska kunna anbringas på ett säkert sätt. Detta är extra viktigt i fall där det förekommer parallella ledningar och induktion. Ännu ett skäl är att minska risken för backöverslag i händelse av åska.

 

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år. Enligt EBR K25:18 rekommenderas en enskild jordtagsresistans av högst 100Ω för djupjordtag och 50Ω.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med telemastens jordtag levereras. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med telemastens jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt hur mätningen gått till.

Instrumenten vi använder

Compano 100

En selektiv jordtagsmätning gör vi med en Omicron Compano 100. Ett instrument som tillämpar 30 och 70Hz, genomsnittet av detta värde är 50Hz. Detta gör att vi kan undvika störningar. Instrumentet sätts i puls läge och strömmen som går upp till topplinan mäts via en selektiv tångamperemeter. Därefter beräknas systemets reduktionsfaktor. Denna faktor används sen för att räkna ut stolpens enskilda jordtag.

 

Våra arbetsplaster